javanan-e-emrooz.com
‹جامعه جهانی در حفاظت از مردم سوریه شکست خورده است ‹
‹جامعه جهانی در حفاظت از مردم سوریه شکست خورده است› دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید جامعه جهانی در محافظت از غیر نظامیان سوریه شکست خورده است. همزمان گزارش شده است که روسیه طرح خود ر…