javanan-e-emrooz.com
فراخوان » جوانان امروز» دعوت بعمل می آورد
اکنون پس از پشت سر گذاشتن بیش از پنج ماه از شروع کار این مجله اینترنتی که با نوشته های تعداد معدودی از نویسندگان آشنای خبرنامه به روز می شد، قصد داریم از این پس فعالیت خود را در شکلی عمومی تر آغاز …