javanan-e-emrooz.com
مراسم تیرگان در ایران باستان
تیر ماه و جشن باستانی تیرگان جشن‌های ایران در دوران ایران باستان اشاره دارد. جشن‌های بزرگ ایرانیان باستان عبارت بودند از: نوروز، مهرگان، جشن‌های آتش، گاهنبارها و جشن فروردگان که در خلال ه…