javanan-e-emrooz.com
یادداشت های قدیمی
یادداشت های قدیمی آتشی که روحش را سوزاند می دونم خسته ای، می دونم زیاد از این حرفا شنیدی، می دونم از صبح تا شب داری به حرف مردم گوش می کنی و وقتی یرای من نداری اما این بار نه برای شنیدن صدات بلکه ب…