jasonflorio.wordpress.com
Working with NGO’s – images ©Jason Florio
Working with NGO’s – West Africa, Somalia, Mediterranean Sea. Images © Jason Florio