jari-m.com
“Kasumpa-sumpa ang maging Pilipino sa panahong ito…”
Anong pag-ibig o pagpapakasakit? Anong paglilingkod o pagtitiis?