japanesequizzes.com
は (wa) - Japanese Quizzes
JLPT N5 Grammar List Aは~です 私はフランシスです。 Watashi wa Fransis desu. I am Francis. 私はテキサス出身です。 Watashi wa tekisasu syusshin desu. I’m from Texas. 彼は学生です。 Kare wa gakusei desu. He is a student. 彼はアメリカ出身です。 Kare wa Amerika syusshin desu. He is from America. 彼女は歌手です。 Kanojo wa kasyu desu. She is a singer. 彼女は看護師です。 Kanojo wa Kangoshi desu. …