japanesequizzes.com
にいく (ni iku) - Japanese Quizzes
JLPT N5 Grammar List Verb stem + にいく 私たちはこれからビールを飲みに行きます。 Watashitachi wa korekara bīru o nomi ni ikimasu. We are going to drink beer from now. 明日、私は家族と一緒に寿司を食べに行く。 Ashita, watashi wa kazoku to issho ni sushi o tabe ni iku. I will go eat sushi with my family tomorrow. 明日、私は今年のJLPT試験を申し込みに行く。 Ashita, watashi wa kotoshi no JLPT shiken …