japanesequizzes.com
つつ (tsutsu) - Japanese Quizzes
JLPT N2 Grammar List Verb-ますstem + つつ (も) よくないと知りつつ、私はうそをついた / つきました。 Yokunai to shiritsutsu, watashi wa uso o tsuita/ tsukimashita. Although I knew that it was not good, I told a lie. 車を運転しつつ、彼は時々ラジオを聴く / 聴きます。 Kuruma o unten shitsutsu, kare wa tokidoki rajio o kiku/ kikimasu. He sometimes listens to the radio while driving. 平日は毎日、電車に乗りつつ、私は歴史小説を読む …