japanesequizzes.com
それとも (sore tomo) - Japanese Quizzes
JLPT N2 Grammar List それとも + phrase あれはバスですか、それとも車ですか。 Are wa basudesu ka, soretomo kurumadesu ka. Is that a bus or car? あなたはここの先生ですか、それとも学生ですか。 Anata wa koko no senseidesu ka, soretomo gakuseidesu ka. Are you a teacher here or a student? お茶はいかがですか、それともコーヒーにしますか。 Ocha wa ikagadesu ka, soretomo kōhī ni shimasu ka. Would you like tea or coffee? …