japanesequizzes.com
いつ (itsu) - Japanese Quizzes
JLPT N5 Grammar List いつ (itsu) +action+か(ka) あなたはいつ日本に来ましたか。 Anata wa itsu Nihon ni kimashita ka. When did you come to Japan? あなたはいつ大阪に行くのか。 Anata wa itsu Ōsaka ni iku no ka. When will you go to Osaka? あなたはいつ中国語を勉強し始めたのか。 Anata wa itsu chūgokugo o benkyō shi hajimeta no ka. When did you start learning Chinese? 斎藤さんの誕生日はいつか。 Saitō-san …