japanesebonsaipots.net
Matsumoto Shouseki(松本松石)
Born Haruyoshi Matsumoto(松本治義)in 1940 in Shizuouka prefecture, Matsumoto Shouseki has been making Bonsai pottery, beginning as a hobby, since 1958. He was a new art exhibition co-winner in 1975, an…