jaladaafrica.org
“Secrets of the Sky” by Tirimba Ogoti
Obobisi Bwe Ense Ya Igoro Obogima n’ẹmbẹọ ekogusa, Baito! Yetwekire chinko bogeka, Asande n’ekerambauti, Kegiteire emete ime, Ngẹsọka, Ebirọ bikoayereria ‘mbirigokirinya, Bikobwọchọkạ buna amache, …