jaladaafrica.org
“Ka wilobo onyongo idye ngeyi” by Harriet Anena
Ka wilobo onyongo idye ngeyi Won oda tin okello dako ma nyen. Anyena ni bole kany, kwica calo kalang okayo. Wange ocung idye wiye, ryeny calo lut-kot. Nyero ne malo, calo cwara ojengo lela ite ode.…