jaladaafrica.org
“Isigwebo sangempela” Ilotshwe ngu Justin Fox
Ngize la ukuzakufa. Ngeke ngithi yikufa kodwa ukuzaphumuza umphefumulo wami. Ngisalelwe yinyanga eziyisithupha. Yisigwebo sokufa ngempela engisithwele esiswini sami. Kungasukukhalipha kwabodokotela…