jaladaafrica.org
“Ilanga likaAbiy” Ilotshwe nguLinda Yohannes
UAbiy wacabanga, ehlezi engumuntu wesithathu esihlalweni sabantu ababili emtshoveni esiya emsebenzini ikuthi isifundo salelolanga kwakuzakuba ngolwangeni. Waloba phansi izihloko ezazizafundwa mayel…