jaipurthrumylens.com
Jal Mahal Jaipur | Great Cormorant of Mansagar Lake
Jal Mahal Jaipur has many Great Cormorant. Jal Mahal is also called Mansagar Lake.