jahanmodir.com
سمینار مدیریت فرایند و سیستمی‌سازی کسب وکار
سمینار مدیریت فرایند و سیستمی‌سازی کسب وکار در این سمینار شرکت کنندگان ابتدا از آماده سازی کارکنان و مدیر ارشد و تکنیک‌ها مرتبط صحبت می‌شود گامهای اجرایی جهت شناسایی رویه‌هآ و فرایندها و استقرار BPM به صورت عملی