jahanmodir.com
کارگاه مدلسازی فرایندها و استاندارد BPMN 2.0
BPMNیا Business process Management Notation در این دوره به معرفی رویکرد جدید مدیریت فرایندها با استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات تحت عنوان BPMN می‌پردازیم. ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) استاندارد BPMNیا Business process