jacquelinemhadel.com
KURASHIKI, JAPAN IMAGES: ACHI SHRINE
10jun14. Kurashiki, Japan.