jackshalom.net
Primogeniture
*** Tom Cheney in The New Yorker