izvorcemk.wordpress.com
Спротивни математички операции
Прекрасна алатка преку која можете на визуелен начин да им ја прикажете на учениците поврзаноста на спротивните математички операции: објект – број, повеќе – помалку, собирање – …