izvorcemk.wordpress.com
Игра – Геометриски форми
Најди ја врската меѓу исказите, кликни на 4 искази за кои мислиш дека се повразни со еден поим – геометриска форма. Откриј го поимот.…