izvorcemk.wordpress.com
Електронски наставен лист – Керолов дијаграм
Наставниот лист се решава со селектирање и преместување сликички, пред да се почне со работа наставниот лист да се намали на 70% и да се отвори со поглед на цел екран. Kerolov dijagram – Lat…