izvorcemk.wordpress.com
Наставен лист – ПН
Читање дијаграм на кој се претставени податоци за зависноста на растот на растенијата од топлината. Chitanje dijagram doc Chitanje dijagram pdf…