izvorcemk.wordpress.com
Описна оцена – I тромесечие – високо ниво – III одд.
Оцената е изработена според целите од програмите и реализираното, изгледа опширно но јас не можев да ја скратам повеќе а при тоа да кажам се. Во евидентниот лист ја собира со фонт 6,5. Од високото …