izvorcemk.wordpress.com
Наставни содржини – Ликовно – III одд.
Содржините се формирани според целите и предложениот фонд на часови по теми во програмата за ликовно образование. Останува на Вас да го определите времето на реализација и мотивот, водејки сметка з…