izvorcemk.wordpress.com
ПРАВИЛНИК за основните професионални компетенции на наставниците во основните и средните училишта по подрачја
Доколку сакате да се запознаете со основните професионални компетенции кои треба да ги поседувате за да ја извршувате наставничката професија, превземете го павилникот кој е донесен и ќе се примену…