izvorcemk.wordpress.com
Анимација – Движењето и промените на должината на сенката во текот на денот
Оваа анимација може да се искористи доколку треба да ја работите наставната единица „Интерпретација на податоците за сенките“ во облачен ден.…