izvorcemk.wordpress.com
Пиктограм – наставен лист и линк
PIKTOGRAM PIKTOGRAM На овој линк покрај пиктограм може да се изработи и бележење со цртички, представување со броеви, графички дијаграм и спотограм ( претставување податоци со симболи)…