izvorcemk.wordpress.com
ДОЛГОРОЧНО И СРЕДНОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА (поправено)
Воочивме некои грешки во планирањето за второ полугодие во однос на бројот на часовите. Направени се поправки само во однос на бројот на часовите. DOLGOROCNO I SREDNOROCNO MATEMATIKA DOLGOROCNO I S…