izvorcemk.wordpress.com
Полугодишна сумативна оцена за II одд
При сумативното оценување јас изработувам само високо ниво, потоа според следењето ги поправам ( додавам или бришам) исказите така да одговараат на секој ученик поединечно затоа што ретко се случу…