izvorcemk.wordpress.com
ИСТРАЖИ ЈА ШУМАТА ПРЕКУ ИГРА – прирачник за едукација и запознавање со македонските шуми преку игра
Предговор Овој прирачник е наменет за сите кои работат со деца од предшколска (прикладен е и за учениците од I, II, III одд.) возраст, а сакаат да го прошират својот репертоар на активности под отв…