izvorcemk.wordpress.com
Уште наставни листови
RL Redosled na zborovite vo recenicata – листот треба да се печати двострано, учениците треба да ги исечат зборовите по линиите, потоа правилно да ги подредат зборовите во речениците…