izvorcemk.wordpress.com
Компјутерски наставен лист за составување зборови со изучените букви
Komp.list – Sostavuvanje zborovi