izvorcemk.wordpress.com
AРИТМЕТИЧКА ВЕЖБАНКА
Симулација која ќе го олесни совладувањето на множењето и делењето.