izvorcemk.wordpress.com
Скали на проценка за следње на усното изразување во I одд.
SKALI NA PROCENKA ZA MAKEDONSKI Овој инструмент содржи скали на проценка за усно: одговарање на прашања, раскажување и прераскажување, драматизирање, поставување прашања. Служи за следење но и за …