izvorcemk.wordpress.com
XtraMath
Xtramath е бесплатна програма која им овозможува на учениците да ги совладаат математичките операции: собирање, одземање, множење и делење, до степен на автоматизација, според своите индивидуални с…