izvorcemk.wordpress.com
Креативно катче
Интерсна идеја која може да се искористи за: броење, класификација, собирање, одземање, множење, делење…. Украсни рамки за презентации и наставни листови Украсување велигденски …