izvorce.info
Работни листови за прво одделение - ИЗВОРЧЕ
Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар) Собирање по делови Собирање на повеќе од два броја Собирање на повеќе од два броја Броење по 10 За два помалку За два помалку За два повеќе За два повеќе Равенства со собирање и одземање Равенства со собирање и одземање Задачи со собирање и …