izvorce.info
ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++ - ИЗВОРЧЕ
Документот преземете ги од тука: ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++ Клучни зборови • Интерпретер • Изворна програма • Извршна програма • Дебагирање • Тестирање • Индентација • Исказ • Променлива • Тип на променлива • Идентификатор • Декларирање • Иницијализација • Алгоритам • Блок дијаграм • Псевдо код • Кодирање • Разгранување • Циклус • Програма • …