itfsa.wordpress.com
ITFSA BBA Director, ITFSA Assistant Umpire Director, Sabum-nim Wesley D. Gorman. 
Sabum-nim Wesley Gorman, 4th Dan, ITFSA BBA Director and Assistant Umpire Director. Currently based in Johannesburg, South Africa.