ismailimail.blog
Persian Qasida – Shahid Akhtar Qalandar: Khudawanda Tu Sultane Karimi Tu Bismaillahi Rahmanir Rahimi
Khudawanda Tu Sultane Karimi Tu Bismaillahi Rahmanir Rahimi