islamforgreeks.org
Η σπουδαιοτητα του προσκυνηματος (σατζντα)
Το προσκύνημα (σάτζντα), η στάση του σώματος οπου το κεφάλι βρίσκετε στο έδαφος, είναι μια εξαιρετική πράξη λατρείας. Πολλές φορές, σαν Μουσουλμάνοι, εξαιτίας της καθημερινότητας, αγνοούμε την σπου…