isenpai.jp
Thông tin đợt giảm giá đầu năm ở Tokyo
Tháng 12 và tháng 1 là thời điểm bận rộn nhất đối với hầu hết các cửa hàng tại Nhật, vì đợt giảm giá mùa đông sẽ thu hút rất…