isenpai.jp
Tạp chí Nature chỉ ra vấn đề của các Trường Đại học Nhật Bản trong vụ gian lận nghiên cứu tồi tệ nhất từ Nhật Bản
Trên thế giới có hai tạp chí lớn về khoa học: tạp chí Science của Mỹ và tạp chí Nature của Anh. Đồng thời với việc đăng những nghiên cứu…