isenpai.jp
Một số hướng dẫn về 年末調整 (điều chỉnh tiền thuế cuối năm) và các thủ tục liên quan
Thời điểm cuối năm gần tới cũng là lúc ở công ty chúng ta sẽ nhận được một số giấy tờ để làm thủ tục 年末調整 ( điều chỉnh tiền thuế cuối…