isenpai.jp
Một số câu chào hỏi trong công ty Nhật theo từng trường hợp (phần 1)
Chào hỏi khi gặp mặt là điều cơ bản trong giao tiếp, đặc biệt là khi giao tiếp ở môi trường công sở. Trong bài lần này, mình muốn giới…