isenpai.jp
Khám bệnh hỗ trợ tiếng Việt ở vùng Kansai
Bác sĩ Phạm Nguyên Quý ở bệnh viện đại học Kyoto đã xây dựng chương trình đầy ý nghĩa nhằm giúp đỡ cộng đồng người Việt ở Kansai. Mặc dù…