isenpai.jp
Camera AI có thể chỉ ra kẻ ăn cắp trước khi họ hành động
Một công ty khởi nghiệp ở Nhật phát triển camera AI có thể chỉ ra kẻ ăn cắp trước khi họ hành động Vaak, một công ty khởi nghiệp của…